New
การแข่งขันกรีฑา
 
สำหรับหน่วยกิฬา
   
  Username
 
  Password
 
 
   
สำหรับคณะกรรมการ
   
  Username
 
  Password
 
 
   
     
  ทะเบียน เกียรติบัตร
 
สรุปเหรียญรางวัล
หน่วยกีฬา ทอง เงิน ทองแดง
 โรงเรียนบ้านในเพลา 0 0 2
 โรงเรียนบ้านวัดใน 7 6 8
 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 0 0 1
 โรงเรียนบ้านแขวงเภา 0 0 0
 โรงเรียนวัดกระดังงา 0 0 5
 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 0 0 1
 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1 1 2
 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 4 1 5
 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 1 0 3
 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 3 6 6
 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 0 4 6
 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 15 10 7
 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 7 8 12
 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 11 9 14
 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 13 24 17
 โรงเรียนบ้านคลองวัง 12 3 8
 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 12 15 13
 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2 4 6
 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 6 4 6
 โรงเรียนบ้านเปร็ต 3 1 10
 โรงเรียนขนอมพิทยา 17 20 12
 โรงเรียนวัดคีรีวง 0 1 1
 KP 5 0 1
 กู้ภัยขนอม 0 0 0
 กศน. ขนอม 0 0 0
 ศูนย์กีฬาธารทอง 0 2 2
 ขนอมสปีด 0 0 0

รายงานผล
  แข่งขัน ประเภท ลู่
 
 รายการ 346 ประเภท  1,500 เมตร ประชาชน หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
2 นางสาวธิดารัตน์ แท้เที่ยง โรงเรียนบ้านคลองวัง 3  
3 นางสาวอมรรัตน์ บรรจบ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 5  
4 นางสาวกมลลักษณ์ โพศาเดช โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
6 นางสาวอริศรา พิมลศรี กู้ภัยขนอม 4  
7 นางสาวสุนิสา หาญสุวรรณ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1  
***********************************************
 รายการ 345 ประเภท  1,500 เมตร ประชาชน ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นายธีระพงศ์ ขาวดำ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1  
1 นายไกรสร ขนอม ศูนย์กีฬาธารทอง 4  
3 นายพงศกร เดชมณี KP 5  
4 นายพงศ์ศักดิ์ พงษ์เศรษฐี โรงเรียนขนอมพิทยา 3  
5 นายนันธวัช บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
***********************************************
 รายการ 344 ประเภท  400 เมตร ประชาชน ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นายจิระพงศ์ รัตนะ โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
2 นายธวัชชัย วัชรสินธ์ กู้ภัยขนอม 7  
3 นายเริงฤทธิ์ สิทธิศักดิ์ ศูนย์กีฬาธารทอง 3  
4 นายศุภชัย วิชัยยทร์ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 5  
5 นายสรวิชญ์ เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
6 นายอภิชาติ แป้นดำเนิน โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 6  
7 นายณัฐพล พาลโรย KP 4  
8 นายดำรงค์ศักดิ์ ยืนนาน โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  
***********************************************
 รายการ 341 ประเภท  ผลัดผสม 16 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
3 โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
5        
6        
7      
8        
***********************************************
 รายการ 340 ประเภท  ผลัดผสม 16 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองวัง 3  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
3 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 4  
4 โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
5        
6        
7      
8        
***********************************************
 รายการ 339 ประเภท  100 เมตร 14 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.สรศักดิ์ เสนคราม โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
2 เด็กชายธนภูมิ จันทร์สน โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 5  
3 เด็กชายกรวิทย์ มาทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
4 เด็กชายปวริศ ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
5 เด็กชายนนท์พันธ์ ขวดแก้ว โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
6 ด.ช.ณัฐภูมิ รอดสุข โรงเรียนบ้านแขวงเภา 6  
8 เด็กชายกิตติศักดิ์ บัวหลวง โรงเรียนบ้านเปร็ต  
***********************************************
 รายการ 338 ประเภท  100 เมตร 10 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ศรีอาด โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 6  
2 เด็กหญิง ปภัสสร กองสุข โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 5  
3 เด็กหญิงสิริกร มีเดช โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
4 เเด็กหญิงพัดชา เพ็งจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
5 เด็กหญิงปวริศา สังข์โชติ โรงเรียนบ้านเปร็ต 3  
6 เด็กหญิงศศธร มั่งมี โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 4  
7 กรนันท์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านในเพลา 7  
8 ด.ญ.ศิรประภา รามจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 8  
***********************************************
 รายการ 337 ประเภท  100 เมตร 10 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายกอบศักดิ์ สุขยฤกษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 5  
2 เด็กชายณัฐนนท์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
3 ด.ช.นิธิ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง 3  
4 ด.ช.สุธนัท จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
5 เด็กชาย นิธิกร สมเชื้อ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
6 เด็กชายชลกร บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 7  
7 ด.ช.ศักรนันท์ ศรีใหม่ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 8  
8 เด็กชายชัยสิทธิ์ มีคำ โรงเรียนบ้านท่าน้อย 6  
***********************************************
 รายการ 336 ประเภท  800 เมตร 16 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองสม โรงเรียนขนอมพิทยา 5  
2 เด็กหญิงเอทินดาอู โรงเรียนบ้านท่าม่วง 6  
3 เด็กหญิงทิฆัมพร อำนักมณี โรงเรียนบ้านคลองวัง 2  
4 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
5 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วสังข์ โรงเรียนบ้านเปร็ต 1  
6 นางสาวปทุมรัตน์ จิรังพันธ์ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 4  
7        
8        
***********************************************
 รายการ 335 ประเภท  800 เมตร 16 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายนันทนัช พรหมทอง โรงเรียนบ้านคลองวัง 4  
3 นายภนุวัตร พรหมเมศร์ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1  
4 เด็กชายปวริศ จันทร์ศรี โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
5 อดิเทพ ศรีเสาวงษ์ โรงเรียนขนอมพิทยา 3  
6        
7        
8        
***********************************************
 รายการ 334 ประเภท  8 X 50 เมตร 10 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
2 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6  
3 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 5  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
7 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 8  
***********************************************
 รายการ 333 ประเภท  8 X 50 เมตร 10 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 7  
4 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
7 โรงเรียนบ้านคลองวัง 4  
8 โรงเรียนบ้านเปร็ต 8  
***********************************************
 รายการ 332 ประเภท  8 X 50 เมตร 12 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 7  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
4 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
6 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 5  
7 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6  
8 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 8  
***********************************************
 รายการ 331 ประเภท  8 X 50 เมตร 12 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 8  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 5  
3 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
7 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 6  
8 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 7  
***********************************************
 รายการ 330 ประเภท  4 X 50 เมตร 6 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 3  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 7  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
4 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
6 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 8  
7 โรงเรียนวัดกระดังงา 6  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5  
***********************************************
 รายการ 329 ประเภท  4 X 50 เมตร 6 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 5  
2 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 7  
5 โรงเรียนวัดกระดังงา  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 4  
8 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 6  
***********************************************
 รายการ 328 ประเภท  8 X 50 เมตร 8 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองเหลง  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 5  
3 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
4 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
5 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
6 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 4  
7 โรงเรียนบ้านวัดใน 6  
8 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
***********************************************
 รายการ 327 ประเภท  8 X 50 เมตร 8 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 7  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
3 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 4  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
5 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 5  
6 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
8 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
***********************************************
 รายการ 322 ประเภท  5 X 80 เมตร 8 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 8  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 7  
3 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 6  
4 โรงเรียนบ้านคลองวัง 4  
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
6 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
***********************************************
 รายการ 321 ประเภท  5 X 80 เมตร 8 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 5  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
5 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 7  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
7 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 6  
8 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 8  
***********************************************
 รายการ 320 ประเภท  4 X100 เมตร 12 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองวัง 8  
2 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 5  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
4 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
5 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
6 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 6  
7 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
***********************************************
 รายการ 319 ประเภท  4 X100 เมตร 12 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 7  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 6  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 5  
5 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
8 โรงเรียนบ้านคลองวัง 8  
***********************************************
 รายการ 318 ประเภท  4 X100 เมตร 10 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 7  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 4  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
6 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 5  
8 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 8  
***********************************************
 รายการ 317 ประเภท  4 X100 เมตร 10 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 5  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
3 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
4 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
6 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 8  
8 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 7  
***********************************************
 รายการ 316 ประเภท  4 X 300 เมตร 14 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
2 โรงเรียนขนอมพิทยา 4  
4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
6        
7        
8        
***********************************************
 รายการ 315 ประเภท  4 X 300 เมตร 14 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
3 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 5  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
5 โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
7        
8        
***********************************************
 รายการ 314 ประเภท  60 เมตร 6 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงกัญญภัค จักรทอง โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
2 เด็กหญิงชนัญชิดา สมวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 7  
3 ด.ญ.ปรัชญา แซ่เตี้ย โรงเรียนบ้านคลองเหลง 3  
4 ด.ญ.กวินตา ใจแท้ โรงเรียนบ้านวัดใน 2  
5 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5  
6 ด.ญ.ปนัฎฎา เรืองทอง โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 6  
7 เด็กหญิงศิรประภา สำแดงภัย โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 8  
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นุ้ยเกตุ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
***********************************************
 รายการ 313 ประเภท  60 เมตร 6 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.ณัฒวัฒน์ ผิวดำ โรงเรียนบ้านแขวงเภา 4  
2 เด็กชายธีรวัฒน์ คงประพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1  
3 เด็กชายศุภณัฐ ลีลากีรติกุล โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
4 เด็กชายกันยศ รัตนชัย โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 5  
5 เด็กชายเปอร์ พม่า โรงเรียนวัดกระดังงา 3  
6 เด็กชาย ปัณวรรธน์ พืชเพียร โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6  
7 เด็กชายศิวกรณ์ ศรีใส โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 7  
8 เด็กชายนริศวร์ แคล่วคล่อง โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 8  
***********************************************
 รายการ 312 ประเภท  400 เมตร 16 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วสังข์ โรงเรียนบ้านเปร็ต 3  
2 นางสาวขวัญพร สมบูรณ์ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 6  
3 นางสาวยลรดี จันทร์ขาว โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5  
4 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
5 นางสาวกุลณันท์ บุญสินชัย โรงเรียนขนอมพิทยา 4  
6 เด็กหญิงทิฆัมพร อำนักมณี โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
7        
8        
***********************************************
 รายการ 311 ประเภท  400 เมตร 16 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นายภนุวัตร พรหมเมศร์ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1  
2 นายธนากร เกื้อทาน โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 5  
3 เด็กชายหัสนัย หวังสุข โรงเรียนบ้านเปร็ต 6  
4 วีรภัทร ฉันวิจิตร โรงเรียนขนอมพิทยา 3  
5 เด็กชายปวริศ จันทร์ศรี โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
6 เด็กชายปุณณวิชย์ พรมจิตร โรงเรียนบ้านคลองวัง 4  
7        
8        
***********************************************
 รายการ 310 ประเภท  200 เมตร 10 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ญ.ศิรประภา รามจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
2 เด็กหญิงปวริศา สังข์โชติ โรงเรียนบ้านเปร็ต 7  
3 เด็กหญิงพิมพิศา ฉายากุล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
4 เด็กหญิงสิริกร มีเดช โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
5 เด็กหญิงสวภัทร์ แซ่ด่าน โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
6 เด็กหญิงขนิษฐา ทำการเหมาะ โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 6  
7 เด็กหญิง ปริญญาพร รัจรัญ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 5  
8 กรนันท์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านในเพลา 8  
***********************************************
 รายการ 309 ประเภท  200 เมตร 10 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายรัชชานนท์ คงแสง โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
2 ด.ช.นิธิ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง 5  
3 ด.ช.สุธนัท จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
4 เด็กชายวิทวัส ถาวรแก้ว โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 6  
5 ด.ช.ศักรนันท์ ศรีใหม่ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 7  
6 เด็กชายณภัทร ชุมทอง โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
7 เด็กชายจีรภัทร ทองจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 8  
8 เด็กชายณัฐนนท์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
***********************************************
 รายการ 308 ประเภท  200 เมตร 12 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงแพรวา ผิวขำ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 5  
2 เด็กหญิงสุภชา แก้วทวี โรงเรียนบ้านท่าน้อย 6  
3 เด็กหญิงภูษิศา จิตแจ่ม โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
4 ด.ญ.อาภาศิริ ป้องศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
5 ด.ญ.ธนัชาฎา ขนอม โรงเรียนบ้านวัดใน 3  
6 เด็กหญิงอารียา ศรีถาวร โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
7 เด็กหญิงชนกานติ์ สร้อยทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 7  
8 ด.ญ.วิราการต์ โพธิจาค โรงเรียนบ้านแขวงเภา 8  
***********************************************
 รายการ 307 ประเภท  200 เมตร 12 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.วีรศักดิ์ กะลาศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
2 เด็กชาย ภัคพล ศรชัย โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6  
3 ด.ช.กษิดิ์เดช เพ็ชรศรี โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 4  
4 ด.ช.สมพร เพชรมงคล โรงเรียนบ้านวัดใน 1  
5 เด็กชายชิโนรส ยุบลพาส โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
6 เด็กชายวัชรเกียรติ พุทธิพงษ์ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 5  
7 เด็กชายนฤเบศร์ ศรีคต โรงเรียนบ้านท่าน้อย 7  
8 ด.ช.ไกรวิน พุดซา โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 8  
***********************************************
 รายการ 306 ประเภท  80 เมตร 8 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ญ. อรวรรยา หยู้ทอง โรงเรียนวัดคีรีวง 2  
2 เด็กหญิงกนกพร อรรถพร โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
3 เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วกองเงิน โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1  
4 ด.ญ.ปิยะดา นิมิชิต โรงเรียนบ้านคลองวัง 4  
5 เด็กหญิงกรรณรัตน์ แซ่เลี้ยว โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 5  
6 เด็กหญิงมาริสา แคล่วคล่อง โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 6  
7 ด.ญ.กัญญาภัทร สุราษฎร์ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 7  
8 ด.ญ.รติกานต์ สุขสบาย โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 8  
***********************************************
 รายการ 305 ประเภท  80 เมตร 8 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1  
2 เด็กชายธนภัทร แสงแก้ว โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
3 ด.ช.กันตพงศ์ ปัญจาระ โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
4 เด็กชายชนาธิป ยีโกบ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
5 เด็กชายวรวิช ใจเต็ม โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  
6 เด็กชายชวรัตน์ นำจันทร์ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
7 ด.ช.ภานุวัฒน์ ทองหยอด โรงเรียนบ้านแขวงเภา 6  
8 ด.ช.นทีปกรณ์ ขนอม โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 7  
***********************************************
 รายการ 304 ประเภท  8 X 50 เมตร 6 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านวัดใน 4  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
6 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 6  
7 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด  
***********************************************
 รายการ 303 ประเภท  8 X 50 เมตร 6 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนวัดกระดังงา 8  
2 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 4  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 5  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 6  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 7  
8 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
***********************************************
 รายการ 302 ประเภท  4 X100 เมตร 8 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
2 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 5  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
6 โรงเรียนบ้านคลองวัง 2  
7 โรงเรียนบ้านแขวงเภา 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 6  
***********************************************
 รายการ 301 ประเภท  4 X100 เมตร 8 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 7  
2 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
7 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 5  
8 โรงเรียนบ้านคลองวัง  
***********************************************
 รายการ 265 ประเภท  4 X100 เมตร ประชาชน ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5  
2 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 7  
3 KP 1  
4 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
5 โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 6  
8 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
***********************************************
 รายการ 263 ประเภท  100 เมตร ประชาชน ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นายกฤษดา หนูยัง โรงเรียนบ้านแขวงเภา 6  
2 นายสรวิชญ์ เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
3 นายพันธดนย์ กรรภิรมย์ กู้ภัยขนอม 7  
4 นายรัฐศักดิ์ ลาภวิไล โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5  
5 นายจักรพันธ์ กาญจนถิ่น KP 1  
6 นายกิตติภูมิ มีสมสัตย์ โรงเรียนขนอมพิทยา 4  
7 นายกฤษณะ สมเขาใหญ่ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
8 นายชลันธร กาจริต กศน. ขนอม 8  
***********************************************
 รายการ 262 ประเภท  800 เมตร ประชาชน หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นางสาวสุนิสา หาญสุวรรณ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1  
2 นางสาวฐานิดา เอื้อบุญมีศิริ โรงเรียนขนอมพิทยา 3  
3 นางสาวกนกพร นวลขาว โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
4        
5        
6        
7        
8        
***********************************************
 รายการ 261 ประเภท  800 เมตร ประชาชน ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นายนันธวัช บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1  
2 นายไกรสร ขนอม ศูนย์กีฬาธารทอง 2  
3 นายอรุณ ยกแก้ว โรงเรียนบ้านเปร็ต 3  
4 นายดำรงค์ศักดิ์ ยืนนาน โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
5 นายสรวิชญ์ เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 5  
6 นายจิระพงศ์ รัตนะ โรงเรียนขนอมพิทยา 6  
7 นายวันสงกรานต์ จูเซ่ง โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 7  
8 นายธนนกร ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านท่าม่วง 8  
***********************************************
 รายการ 260 ประเภท  600 เมตร 14 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ญ.ศศินี มีเดช โรงเรียนบ้านคลองวัง 7  
2 เด็กหญิงอรอุมา เพชรรามแก้ว โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
3 เด็กหญิงฐิติยา เกลี้ยงกมล โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3  
4 เด็กหญิงศรุตา มีสะอาด โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5  
5 เด็กหญิงวราพร พะตะวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
6 ด.ญ.อัจฉรา วิเชิยร โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
7 เด็กหญิงปริมล ถึงเสียบญวน โรงเรียนบ้านเปร็ต 6  
8        
***********************************************
 รายการ 259 ประเภท  600 เมตร 14 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
2 ด.ช.วันโน เอเว็น โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
3 เด็กชายปรเมษฐ์ ชวดชุม โรงเรียนบ้านเปร็ต 5  
4 เด็กชายภัทรพล ป้องศรี โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
5 เด็กชายกิตติปกรณ์ เรืองศรี โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
6 เด็กชายธนภูมิ จันทร์สน โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 6  
7 เด็กชายชัยวัฒน์ คชโกสัย โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
8        
***********************************************
 รายการ 258 ประเภท  4 X 400 เมตร 16 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
3 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
5        
6        
7      
8        
***********************************************
 รายการ 257 ประเภท  4 X 400 เมตร 16 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองวัง 3  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
3 โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
5        
6        
7      
8        
***********************************************
 รายการ 256 ประเภท  400 เมตร ประชาชน หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นางสาวฐิติชญา โจมฤทธิ์ กู้ภัยขนอม 5  
3 นางสาวหัชชพร โชติ โรงเรียนขนอมพิทยา 4  
4 นางสาวอมรรัตน์ บรรจบ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1  
6 นางสาวสาธิมา แก้ววิเศษ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3  
7 นางสาวกนกพร นวลขาว โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
8        
***********************************************
 รายการ 255 ประเภท  400 เมตร ประชาชน ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นายสรวิชญ์ เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
2 นายอภิชาติ แป้นดำเนิน โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2  
3 นายณัฐพล พาลโรย KP 3  
4 นายกิตติธัช ขุนหลัด โรงเรียนบ้านวัดใน 4  
5 นายวัชรชัย วัชรสินธ์ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 5  
6        
7        
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นายเริงฤทธิ์ สิทธิศักดิ์ ศูนย์กีฬาธารทอง 1  
2 นายศุภชัย วิชัยยทร์ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
3 นายธวัชชัย วัชรสินธ์ กู้ภัยขนอม 3  
4 นายจิระพงศ์ รัตนะ โรงเรียนขนอมพิทยา 4  
5 นายดำรงค์ศักดิ์ ยืนนาน โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 5  
6        
7        
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นายจิระพงศ์ รัตนะ โรงเรียนขนอมพิทยา 4  
2 นายธวัชชัย วัชรสินธ์ กู้ภัยขนอม 3  
3 นายเริงฤทธิ์ สิทธิศักดิ์ ศูนย์กีฬาธารทอง 1  
4 นายศุภชัย วิชัยยทร์ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
5 นายสรวิชญ์ เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
6 นายอภิชาติ แป้นดำเนิน โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2  
7 นายณัฐพล พาลโรย KP 3  
8 นายดำรงค์ศักดิ์ ยืนนาน โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 5  
***********************************************
 รายการ 254 ประเภท  100 เมตร 12 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงชนกานติ์ สร้อยทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
2 ด.ญ.อาภาศิริ ป้องศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
3 เด็กหญิงอารียา ศรีถาวร โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
4 ด.ญ.ธนัชาฎา ขนอม โรงเรียนบ้านวัดใน 1  
5 เด็กหญิงวริศรา รอดแก้ว โรงเรียนบ้านท่าน้อย 5  
6 เด็กหญิงสุภาพร สังข์ทอง โรงเรียนบ้านเปร็ต 7  
7 เด็กหญิงแพรวา ผิวขำ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 6  
8 ด.ญ.รุ่งนภา ยวงบุญตา โรงเรียนบ้านคลองวัง 8  
***********************************************
 รายการ 253 ประเภท  100 เมตร 12 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.กษิดิ์เดช เพ็ชรศรี โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 4  
2 ด.ช.สมพร เพชรมงคล โรงเรียนบ้านวัดใน 3  
3 ด.ช.วีรศักดิ์ กะลาศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 เด็กชายชิษณุพงษ์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
5 เด็กชายวัชรเกียรติ พุทธิพงษ์ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 5  
6 เด็กชายจีรทีปต์ เศษบุปผา โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 6  
7 เด็กชาย ภัคพล ศรชัย โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 7  
8 ด.ช.กิตตินันท์ เด่นดวงเดือน โรงเรียนวัดคีรีวง 8  
***********************************************
 รายการ 252 ประเภท  60 เมตร 8 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงมาริสา แคล่วคล่อง โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 5  
2 ด.ญ.ปิยะดา นิมิชิต โรงเรียนบ้านคลองวัง 3  
3 เด็กหญิงกนกพร อรรถพร โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
4 ด.ญ. อรวรรยา หยู้ทอง โรงเรียนวัดคีรีวง 4  
5 เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วกองเงิน โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1  
6 ด.ญ.รติกานต์ สุขสบาย โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 8  
7 เด็กหญิง สุชานันท์ อุปลา โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6  
8 ด.ญ.กัญญาภัทร สุราษฎร์ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 7  
***********************************************
 รายการ 251 ประเภท  60 เมตร 8 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายชนาธิป ยีโกบ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
2 เด็กชายประภวิษณ์ เซ่งเส้ง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
3 ด.ช.กันตพงศ์ ปัญจาระ โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
4 ด.ช.กิตติ บุญเจริญ โรงเรียนบ้านวัดใน 3  
5 เด็กชายปภังกร ใจเพลิน โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 5  
6 ด.ช.ณัฐวุฒิ มีดี โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 7  
7 เด็กชายโตโน่ ลาว โรงเรียนบ้านท่าน้อย 6  
8 ด.ช.พชรพล พรหมทอง โรงเรียนบ้านแขวงเภา 8  
***********************************************
 รายการ 250 ประเภท  50 เมตร 6 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ญ.กุลณัฐ ใจแท้ โรงเรียนบ้านวัดใน 2  
2 เด็กหญิงชนัญชิดา สมวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด  
3 เด็กหญิงกัญญภัค จักรทอง โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
4 ด.ญ.ปรัชญา แซ่เตี้ย โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1  
5 เด็กหญิง ศิริพิชญา อุปลา โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
6 เด็กหญิงศิรประภา สำแดงภัย โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 5  
7 เด็กหญิงวีรภัทรา วรรณภพ โรงเรียนวัดกระดังงา 6  
8 ด.ญ.ธนพร ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านคลองวัง 7  
***********************************************
 รายการ 249 ประเภท  50 เมตร 6 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายทีปกร เทพบุตร โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 6  
2 เด็กชายกันยศ รัตนชัย โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 5  
3 เด็กชายธีรวัฒน์ คงประพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1  
4 เด็กชายเปอร์ พม่า โรงเรียนวัดกระดังงา 3  
5 เด็กชายศุภณัฐ ลีลากีรติกุล โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
6 เด็กชายวุฒิภัทร พูลติ้ม โรงเรียนบ้านท่าจันทน์  
7 เด็กชายศิวกรณ์ ศรีใส โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 7  
8 ด.ช.ณัฒวัฒน์ ผิวดำ โรงเรียนบ้านแขวงเภา 4  
***********************************************
 รายการ 248 ประเภท  5 X 80 เมตร 10 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองวัง 5  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
6 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  
***********************************************
 รายการ 247 ประเภท  5 X 80 เมตร 10 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 8  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 6  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
5 โรงเรียนบ้านคลองวัง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 7  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
8 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 5  
***********************************************
 รายการ 246 ประเภท  5 X 80 เมตร 12 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านวัดใน 8  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
6 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 4  
7 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 6  
***********************************************
 รายการ 245 ประเภท  5 X 80 เมตร 12 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 7  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 6  
5 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
6 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
7 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 5  
8 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 8  
***********************************************
 รายการ 244 ประเภท  4 X 50 เมตร 8 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านวัดใน 7  
2 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 4  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
4 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 5  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
6 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
8 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 8  
***********************************************
 รายการ 243 ประเภท  4 X 50 เมตร 8 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าน้อย  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
3 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 5  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 4  
6 โรงเรียนบ้านในเพลา 3  
7 โรงเรียนบ้านวัดใน  
8 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
***********************************************
 รายการ 242 ประเภท  100 เมตร 14 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงอารดา ขนอม โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
2 เด็กหญิงเจนทีรา ขนอม โรงเรียนบ้านเปร็ต 4  
3 ด.ญ.นาตยา เซ่งเส้ง โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 7  
4 เด็กหญิงรัตติกาล หนูขัน โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 6  
5 ด.ญ.มณีรัตน์ สุทจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 5  
6 เด็กหญิงสิรินทิพย์ แคล่งคล่อง โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
7 เด็กหญิงศรสวรรค์ ชลสินธุ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
8        
***********************************************
 รายการ 241 ประเภท  100 เมตร 14 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายปวริศ ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
2 เด็กชายธนภูมิ จันทร์สน โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3  
3 ด.ช.สรศักดิ์ เสนคราม โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
4 เด็กชายกรวิทย์ มาทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
5 เด็กชายกิตติศักดิ์ บัวหลวง โรงเรียนบ้านเปร็ต 5  
6        
7        
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.ณัฐภูมิ รอดสุข โรงเรียนบ้านแขวงเภา 2  
2  
3 เด็กชายนนท์พันธ์ ขวดแก้ว โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
4  
6        
7        
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.สรศักดิ์ เสนคราม โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
2 เด็กชายธนภูมิ จันทร์สน โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3  
3 เด็กชายกรวิทย์ มาทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
4 เด็กชายปวริศ ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
5 เด็กชายนนท์พันธ์ ขวดแก้ว โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
6 ด.ช.ณัฐภูมิ รอดสุข โรงเรียนบ้านแขวงเภา 2  
8 เด็กชายกิตติศักดิ์ บัวหลวง โรงเรียนบ้านเปร็ต 5  
***********************************************
 รายการ 240 ประเภท  60 เมตร 10 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงกานต์กิติยา ซอเสียงมงคล โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 5  
2 เด็กหญิงพิมพิศา ฉายากุล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
3 เด็กหญิงสิริกร มีเดช โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
4 เด็กหญิงปาณิสรา คงประพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
5 ด.ญ.ศิรประภา รามจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
6 เด็กหญิงธนภรณ์ ผิวสลับ โรงเรียนบ้านท่าน้อย 7  
7 เด็กหญิงญาณิศา ขนอม โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 6  
8 กรนันท์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านในเพลา 8  
***********************************************
 รายการ 239 ประเภท  60 เมตร 10 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายอภิรักษ์ สุทธิช่วย โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์  
2 เด็กชายชัยสิทธิ์ มีคำ โรงเรียนบ้านท่าน้อย 5  
3 เด็กชายณัฐนนท์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
4 ด.ช.สุธนัท จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
5 เด็กชายณัฐวรรธน์ เพชรรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
6 ด.ช.นิธิ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง 3  
7 เด็กชายชลกร บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 6  
8 ด.ช.กรภัทร มุธุศรี โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
***********************************************
 รายการ 238 ประเภท  60 เมตร 12 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงสุภาพร สังข์ทอง โรงเรียนบ้านเปร็ต  
2 เด็กหญิงวริศรา รอดแก้ว โรงเรียนบ้านท่าน้อย 4  
3 เด็กหญิงอารียา ศรีถาวร โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
4 เด็กหญิงกิติยา แคล่วคล่อง โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
5 ด.ญ.ธนัชาฎา ขนอม โรงเรียนบ้านวัดใน 1  
6 เด็กหญิงกัญญารัตน์ อะลิ โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
7 ด.ญ.สุชาดา ทองอยู่ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด  
8 ด.ญ. ณัฐณิชา พูลสิน โรงเรียนบ้านคลองวัง  
***********************************************
 รายการ 237 ประเภท  60 เมตร 12 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายชิษณุพงษ์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
2 เด็กชายวัชรเกียรติ พุทธิพงษ์ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 5  
3 เด็กชายจีรทีปต์ เศษบุปผา โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
4 ด.ช.สมพร เพชรมงคล โรงเรียนบ้านวัดใน 1  
5 ด.ช.ณัฐพงษ์ งามโฉม โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 4  
6 ด.ช.อิสริยยศ ทองเกตุ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 6  
7 ด.ช.รัฐภูมิ หนูขัน โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
8 ด.ช.กิตตินันท์ เด่นดวงเดือน โรงเรียนวัดคีรีวง  
***********************************************
 รายการ 236 ประเภท  80 เมตร 8 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1  
2 ด.ญ.รติกานต์ สุขสบาย โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
3 เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วกองเงิน โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1  
4 ด.ญ.สุพรรษา ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านวัดใน  
5 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มณีวงค์ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 4  
6 เด็กหญิงสิรินทิพย์ นาคำสิงห์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  
7 เด็กหญิงกนกพร อรรถพร โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ญ.ปิยะดา นิมิชิต โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
2  
3 เด็กหญิงวิสสุตา แป้นศรีนวล โรงเรียนบ้านท่าจันทน์  
4 ด.ญ. อรวรรยา หยู้ทอง โรงเรียนวัดคีรีวง 3  
5 เด็กหญิงมาริสา แคล่วคล่อง โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
6 เด็กหญิงบุษกร พันสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
8        
พวกที่ 3
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ญ.ทิพวรรณ สุขจันทร์ โรงเรียนบ้านแขวงเภา 4  
2 เด็กหญิง สุชานันท์ อุปลา โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
3 เด็กหญิงกรรณรัตน์ แซ่เลี้ยว โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ณ นคร โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
5 เด็กหญิงกัญญาพัชร ขมุนจิตร์ โรงเรียนบ้านเปร็ต  
6 ด.ญ.กัญญาภัทร สุราษฎร์ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ญ. อรวรรยา หยู้ทอง โรงเรียนวัดคีรีวง 3  
2 เด็กหญิงกนกพร อรรถพร โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
3 เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วกองเงิน โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1  
4 ด.ญ.ปิยะดา นิมิชิต โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
5 เด็กหญิงกรรณรัตน์ แซ่เลี้ยว โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
6 เด็กหญิงมาริสา แคล่วคล่อง โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
7 ด.ญ.กัญญาภัทร สุราษฎร์ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
8 ด.ญ.รติกานต์ สุขสบาย โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
***********************************************
 รายการ 235 ประเภท  80 เมตร 8 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.ภานุวัฒน์ ทองหยอด โรงเรียนบ้านแขวงเภา 2  
2 เด็กชายพชร พูลติ้ม โรงเรียนบ้านท่าจันทน์  
3 ด.ช.ศัศธร เขียวชู โรงเรียนบ้านวัดใน  
4 ด.ช.วิทวัส บำรุงศีล โรงเรียนบ้านคลองเหลง  
5 ด.ช. กฤษกร มีเดช โรงเรียนบ้านคลองวัง 4  
6 เด็กชายจุลเทพ กุหลาบวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 3  
7 เด็กชายวรวิช ใจเต็ม โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายธนภัทร แสงแก้ว โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
2 ด.ช.กันตพงศ์ ปัญจาระ โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
3 ด.ช.ณัฐวุฒิ มีดี โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
4 เด็กชายอินทัช ดำคุ้ม โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 5  
5 เด็กชาย เคน แฟรงค์แฮม โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
6 ศักดา พึ่งแย้ม โรงเรียนบ้านในเพลา  
8        
พวกที่ 3
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายอนุสรณ์ ถาวร โรงเรียนบ้านเปร็ต  
2 เด็กชายชนาธิป ยีโกบ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
3  
4 3  
5 ด.ช.นทีปกรณ์ ขนอม โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 4  
6 เด็กชายชวรัตน์ นำจันทร์ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 3  
2 เด็กชายธนภัทร แสงแก้ว โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
3 ด.ช.กันตพงศ์ ปัญจาระ โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
4 เด็กชายชนาธิป ยีโกบ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
5 เด็กชายวรวิช ใจเต็ม โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
6 เด็กชายชวรัตน์ นำจันทร์ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
7 ด.ช.ภานุวัฒน์ ทองหยอด โรงเรียนบ้านแขวงเภา 2  
8 ด.ช.นทีปกรณ์ ขนอม โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 4  
***********************************************
 รายการ 234 ประเภท  60 เมตร 6 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงปริศรา ทองบุญชู โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  
2 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
3 ด.ญ. กิตติยา เด่นดวงเดือน โรงเรียนวัดคีรีวง  
4 ด.ญ.ปาณิตา แสงสว่าง โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
5 เด็กหญิงวีรภัทรา วรรณภพ โรงเรียนวัดกระดังงา 3  
6 เด็กหญิงปณิดา พุฒทอง โรงเรียนบ้านท่าน้อย  
7 ด.ญ.ปนัฎฎา เรืองทอง โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 2  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงกัญญภัค จักรทอง โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นุ้ยเกตุ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
3  
4 ด.ญ.ปรัชญา แซ่เตี้ย โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1  
5 เด็กหญิงชนัญชิดา สมวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
6 เด็กหญิง ศิริพิชญา อุปลา โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา  
8        
พวกที่ 3
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1  
2 เด็กหญิงมัลลิกา ยี่โกบ โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 4  
3 เด็กหญิงศิรประภา สำแดงภัย โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
4 ด.ญ.กวินตา ใจแท้ โรงเรียนบ้านวัดใน 1  
5 ด.ญ.อนัญญา ศรีเทพ โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
6 ด.ญ.ฐิติกานต์ รอดตัว โรงเรียนบ้านคลองวัง 3  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงกัญญภัค จักรทอง โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
2 เด็กหญิงชนัญชิดา สมวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
3 ด.ญ.ปรัชญา แซ่เตี้ย โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1  
4 ด.ญ.กวินตา ใจแท้ โรงเรียนบ้านวัดใน 1  
5 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
6 ด.ญ.ปนัฎฎา เรืองทอง โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 2  
7 เด็กหญิงศิรประภา สำแดงภัย โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
8 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นุ้ยเกตุ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
***********************************************
 รายการ 233 ประเภท  60 เมตร 6 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายเปอร์ พม่า โรงเรียนวัดกระดังงา 1  
2 เด็กชาย ปัณวรรธน์ พืชเพียร โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
3 เด็กชายธัญวิชญ์ ยิ่งยง โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
4 ด.ช.สรายุทธ บุญรอดชู โรงเรียนบ้านคลองวัง  
5 เด็กชายนริศวร์ แคล่วคล่อง โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
6 เด็กชายชิษณพงศ์ มนัสชล โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
7 เด็กชายทีปกร เทพบุตร โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 4  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายวรกร หวังสุข โรงเรียนบ้านเปร็ต  
2 ด.ช.อชิรวิชญ์ เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
3 เด็กชายศิวกรณ์ ศรีใส โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 2  
4 ด.ช.อดิเทพ ดำคุ้ม โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
5 ด.ช.ภูริมัศน์ สุราษฎร์ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 3  
6 เด็กชายกันยศ รัตนชัย โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
8        
พวกที่ 3
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.ณัฒวัฒน์ ผิวดำ โรงเรียนบ้านแขวงเภา 3  
2 เด็กชายวุฒิภัทร พูลติ้ม โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 4  
3 เด็กชายธีรวัฒน์ คงประพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2  
4 เด็กชายศุภณัฐ ลีลากีรติกุล โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
5 ด.ช. พิชญุตม์ หยู้ทอง โรงเรียนวัดคีรีวง  
6 ด.ช.ธันวา กองปัดชา โรงเรียนบ้านวัดใน  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.ณัฒวัฒน์ ผิวดำ โรงเรียนบ้านแขวงเภา 3  
2 เด็กชายธีรวัฒน์ คงประพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2  
3 เด็กชายศุภณัฐ ลีลากีรติกุล โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 เด็กชายกันยศ รัตนชัย โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
5 เด็กชายเปอร์ พม่า โรงเรียนวัดกระดังงา 1  
6 เด็กชาย ปัณวรรธน์ พืชเพียร โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
7 เด็กชายศิวกรณ์ ศรีใส โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 2  
8 เด็กชายนริศวร์ แคล่วคล่อง โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
***********************************************
 รายการ 232 ประเภท  ผลัดผสม 14 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
2 โรงเรียนขนอมพิทยา 3  
3 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 5  
4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
6        
7        
8        
***********************************************
 รายการ 231 ประเภท  ผลัดผสม 14 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
2 โรงเรียนบ้านคลองวัง 5  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
5 โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
7        
8        
***********************************************
 รายการ 230 ประเภท  4 X100 เมตร 16 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
4        
5        
6        
7        
8        
***********************************************
 รายการ 229 ประเภท  4 X100 เมตร 16 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านเปร็ต 6  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
3 โรงเรียนขนอมพิทยา 3  
4 โรงเรียนบ้านคลองวัง 5  
5 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 2  
6 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
7        
8        
***********************************************
 รายการ 228 ประเภท  4 X100 เมตร 14 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านแขวงเภา 6  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 5  
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
4 โรงเรียนบ้านคลองวัง  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
6 โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
7 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3  
8 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
***********************************************
 รายการ 227 ประเภท  80 เมตร 10 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 กรนันท์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านในเพลา  
2 เด็กหญิงกานต์กิติยา ซอเสียงมงคล โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 4  
3 เด็กหญิงสิริกร มีเดช โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
4 เด็กหญิงพิมพิศา ฉายากุล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
5 เด็กหญิงปาณิสรา คงประพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
6 เด็กหญิงธนภรณ์ ผิวสลับ โรงเรียนบ้านท่าน้อย  
7 ด.ญ.ศิรประภา รามจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
8 เด็กหญิงสุทธิรัตน์ ดอกแก้ว โรงเรียนบ้านท่าจันทน์  
***********************************************
 รายการ 226 ประเภท  80 เมตร 10 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.นิธิ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง 4  
2 เด็กชายณัฐวรรธน์ เพชรรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
3 เด็กชาย นิธิกร สมเชื้อ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
4 ด.ช.สุธนัท จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
5 เด็กชายณัฐนนท์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
6 เด็กชายกอบศักดิ์ สุขยฤกษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  
7 ด.ช.ศักรนันท์ ศรีใหม่ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
8 เด็กชายชัยสิทธิ์ มีคำ โรงเรียนบ้านท่าน้อย  
***********************************************
 รายการ 225 ประเภท  80 เมตร 12 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงสุภาพร สังข์ทอง โรงเรียนบ้านเปร็ต  
2 เด็กหญิงชนกานติ์ สร้อยทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
3 เด็กหญิงอารียา ศรีถาวร โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
4 ด.ญ.ธนัชาฎา ขนอม โรงเรียนบ้านวัดใน 1  
5 เด็กหญิงกิติยา แคล่วคล่อง โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
6 ด.ญ.จันทรกานต์ เรืองนาม โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
7 เด็กหญิงวริศรา รอดแก้ว โรงเรียนบ้านท่าน้อย 5  
8 เด็กหญิง โรซี่ ไดเยอร์ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา  
***********************************************
 รายการ 224 ประเภท  80 เมตร 12 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.กิตติชัย ดอกสาระภี โรงเรียนบ้านคลองวัง  
2 ด.ช.กิตตินันท์ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง 5  
3 ด.ช.วีรศักดิ์ กะลาศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
4 เด็กชายวัชรเกียรติ พุทธิพงษ์ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 4  
5 ด.ช.กษิดิ์เดช เพ็ชรศรี โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 2  
6 เด็กชาย วัชระพงษ์ ไชยชาญ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 6  
7 เด็กชายชิษณุพงษ์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
8 ด.ช. จัตตุพร โสมคง โรงเรียนวัดคีรีวง  
***********************************************
 รายการ 223 ประเภท  4 X 400 เมตร ประชาชน หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1        
2        
3 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 2  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
6 โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
7        
8        
***********************************************
 รายการ 222 ประเภท  4 X 400 เมตร ประชาชน ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1  
2 โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
3 KP 6  
4 ศูนย์กีฬาธารทอง 3  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
7        
8        
***********************************************
 รายการ 221 ประเภท  4 X100 เมตร 8 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองวัง 2  
2 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
3 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
4 โรงเรียนบ้านวัดใน  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  
6 โรงเรียนบ้านแขวงเภา 3  
7 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
2 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
4 โรงเรียนบ้านคลองเหลง  
5 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
6 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
2 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
6 โรงเรียนบ้านคลองวัง 2  
7 โรงเรียนบ้านแขวงเภา 3  
8 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
***********************************************
 รายการ 220 ประเภท  4 X100 เมตร 8 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านวัดใน  
2 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 4  
3 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
5 โรงเรียนบ้านคลองวัง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
7 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองเหลง  
2 โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
3 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
4 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
5 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 4  
2 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
7 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
8 โรงเรียนบ้านคลองวัง 5  
***********************************************
 รายการ 219 ประเภท  8 X 50 เมตร 6 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 3  
2 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
3 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2  
4 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
5 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  
6        
7        
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 5  
2 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
4 โรงเรียนบ้านวัดใน 4  
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
6        
7        
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านวัดใน 4  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
6 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2  
7 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 3  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 5  
***********************************************
 รายการ 218 ประเภท  8 X 50 เมตร 6 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
2 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2  
3 โรงเรียนวัดกระดังงา 4  
4 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
5 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  
6        
7        
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
2 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
6        
7        
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนวัดกระดังงา 4  
2 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
8 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
***********************************************
 รายการ 217 ประเภท  200 เมตร 12 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิง กรกนก วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา  
2 เด็กหญิงพิวผกา มีพบ โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
3 ด.ญ. ณัฐวดี สังข์ดวงยาง โรงเรียนบ้านคลองวัง  
4 ด.ญ.ปุณยวดี ศรีหาโคตร โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 4  
5  
6 ด.ญ.อาภาศิริ ป้องศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
7 ด.ญ.ธนัชาฎา ขนอม โรงเรียนบ้านวัดใน 1  
8 เด็กหญิงชนกานติ์ สร้อยทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงแพรวา ผิวขำ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
2 ด.ญ.สุนิษา รามศรี โรงเรียนบ้านคลองเหลง  
3 ด.ญ.ญาณิศา แสงสว่าง โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
4 เด็กหญิงอารียา ศรีถาวร โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
5 เด็กหญิงภูษิศา จิตแจ่ม โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
6 ด.ญ.วิราการต์ โพธิจาค โรงเรียนบ้านแขวงเภา 5  
7 เด็กหญิงสุภชา แก้วทวี โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงแพรวา ผิวขำ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
2 เด็กหญิงสุภชา แก้วทวี โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
3 เด็กหญิงภูษิศา จิตแจ่ม โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
4 ด.ญ.อาภาศิริ ป้องศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
5 ด.ญ.ธนัชาฎา ขนอม โรงเรียนบ้านวัดใน 1  
6 เด็กหญิงอารียา ศรีถาวร โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
7 เด็กหญิงชนกานติ์ สร้อยทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
8 ด.ญ.วิราการต์ โพธิจาค โรงเรียนบ้านแขวงเภา 5  
***********************************************
 รายการ 216 ประเภท  200 เมตร 12 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช. พลาทิป คนซื่อ โรงเรียนบ้านคลองวัง  
2 ด.ช.วีรศักดิ์ กะลาศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
3 ด.ช.กิตตินันท์ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง  
4 ด.ช.สมพร เพชรมงคล โรงเรียนบ้านวัดใน 2  
5 เด็กชาย ภัคพล ศรชัย โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
6 ด.ช.กษิดิ์เดช เพ็ชรศรี โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1  
7 เด็กชายศรายุธ แหวนนิน โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  
8 เด็กชายธนพัฒน์ อินทสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายภูมิใจ เขียนวิชัย โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
2 ด.ช.รัชชานนท์ ช่วยยอด โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
3 เด็กชายวัชรเกียรติ พุทธิพงษ์ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
4  
5 ด.ช. จัตตุพร โสมคง โรงเรียนวัดคีรีวง  
6 เด็กชายนฤเบศร์ ศรีคต โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
7 ด.ช.ไกรวิน พุดซา โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
8 เด็กชายชิโนรส ยุบลพาส โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.วีรศักดิ์ กะลาศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
2 เด็กชาย ภัคพล ศรชัย โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
3 ด.ช.กษิดิ์เดช เพ็ชรศรี โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1  
4 ด.ช.สมพร เพชรมงคล โรงเรียนบ้านวัดใน 2  
5 เด็กชายชิโนรส ยุบลพาส โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
6 เด็กชายวัชรเกียรติ พุทธิพงษ์ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
7 เด็กชายนฤเบศร์ ศรีคต โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
8 ด.ช.ไกรวิน พุดซา โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
***********************************************
 รายการ 215 ประเภท  200 เมตร 10 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ญ.ณัฐชา ผิวงาม โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
2 เด็กหญิงสวภัทร์ แซ่ด่าน โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
3 ด.ญ.วราภรณ์ ล่ำสวย โรงเรียนบ้านวัดใน  
4 ด.ญ.ศุจีภรณ์ สุทธิช่วย โรงเรียนบ้านคลองเหลง 4  
5 เด็กหญิง ปริญญาพร รัจรัญ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
6 กรนันท์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านในเพลา 3  
7        
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ญ.ศิรประภา รามจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
2 เด็กหญิงกนิษฐา ศรีหะรัญ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 4  
3 เด็กหญิงปวริศา สังข์โชติ โรงเรียนบ้านเปร็ต 2  
4 เด็กหญิงพิมพิศา ฉายากุล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
5  
6  
7        
8        
พวกที่ 3
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงณัฐณิชา เพิ่มพูน โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
2 เด็กหญิงขนิษฐา ทำการเหมาะ โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
3 เด็กหญิงสิริกร มีเดช โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
4 เด็กหญิงอุมาพร คงปลอด โรงเรียนวัดกระดังงา  
5 ด.ญ.มนทิรา นาคแก้ว โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
6 เด็กหญิงวิภาวดี ชื่นตา โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 4  
7        
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ญ.ศิรประภา รามจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
2 เด็กหญิงปวริศา สังข์โชติ โรงเรียนบ้านเปร็ต 2  
3 เด็กหญิงพิมพิศา ฉายากุล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 เด็กหญิงสิริกร มีเดช โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
5 เด็กหญิงสวภัทร์ แซ่ด่าน โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
6 เด็กหญิงขนิษฐา ทำการเหมาะ โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
7 เด็กหญิง ปริญญาพร รัจรัญ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
8 กรนันท์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านในเพลา 3  
***********************************************
 รายการ 214 ประเภท  200 เมตร 10 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายจีรภัทร ทองจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
2 ด.ช.กฤตยชญ์ วรรณมาศ โรงเรียนบ้านแขวงเภา 4  
3 เด็กชายธีรเทพ บุษบรรณ โรงเรียนบ้านเปร็ต 3  
4 ด.ช.ศักรนันท์ ศรีใหม่ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1  
5 ด.ช.อรงกต ยอดนุ่ม โรงเรียนบ้านวัดใน  
6  
7        
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายณภัทร ชุมทอง โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
2 เด็กชาย ศิวะพงษ์ ทองกล่ำ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
3 ด.ช.อิทธิพัทธ์ ดำคุ้ม โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
4 เด็กชายพิทยา ผ่องใสสี โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 3  
5  
6 เด็กชายวิทวัส ถาวรแก้ว โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
7        
8        
พวกที่ 3
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายณัฐนนท์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
2 กิตติธร เพชรดา โรงเรียนบ้านในเพลา  
3 ด.ช.สุธนัท จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
4 เด็กชายรัชชานนท์ คงแสง โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
5 ด.ช.นิธิ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
6  
7        
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายรัชชานนท์ คงแสง โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
2 ด.ช.นิธิ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
3 ด.ช.สุธนัท จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
4 เด็กชายวิทวัส ถาวรแก้ว โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
5 ด.ช.ศักรนันท์ ศรีใหม่ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1  
6 เด็กชายณภัทร ชุมทอง โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
7 เด็กชายจีรภัทร ทองจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
8 เด็กชายณัฐนนท์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
***********************************************
 รายการ 213 ประเภท  200 เมตร ประชาชน หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นางสาวอมรรัตน์ บรรจบ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
2 นางสาวนวลรัตน์ เสวกวัง โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
3 นางสาวประภัสรา มีชัย โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
4 นางสาวนิตยา คำเรืองศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
5        
6        
7      
8        
***********************************************
 รายการ 212 ประเภท  200 เมตร ประชาชน ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นายพีรภัทร พิมสงเคราะห์ KP 1  
2 นายธีรวัฒน์ คำศรี โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 6  
3 นายเปรมศักดิ์ สุขมา โรงเรียนขนอมพิทยา 7  
4 นายศุภชัย วิชัยยทร์ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 5  
5 นายวัชรชัย วัชรสินธ์ ศูนย์กีฬาธารทอง 2  
6 นายพิทักษ์ รักประเสริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
7 นายพรศิริ ทับศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
8        
***********************************************
 รายการ 211 ประเภท  300 เมตร 14 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นุ่นสง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
3 ด.ญ.อัจฉรา วิเชิยร โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
4 เด็กหญิงเจนทีรา ขนอม โรงเรียนบ้านเปร็ต 1  
5 เด็กหญิงชนากานต์ เสมอหน้า โรงเรียนขนอมพิทยา 3  
7 ด.ญ.ศศินี มีเดช โรงเรียนบ้านคลองวัง 5  
8        
***********************************************
 รายการ 210 ประเภท  300 เมตร 14 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายกรวิทย์ มาทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
2 เด็กชายกิตติปกรณ์ เรืองศรี โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 6  
3 ด.ช.วันโน เอเว็น โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
4 เด็กชายนาวิน ชำนาญพงค์ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 5  
5 เด็กชายปรเมษฐ์ ชวดชุม โรงเรียนบ้านเปร็ต 3  
6 เด็กชายชัยวัฒน์ คชโกสัย โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
7 ด.ช.ภาณุพงศ์ บองเพ็ชร โรงเรียนบ้านคลองวัง 7  
8        
***********************************************
 รายการ 209 ประเภท  5 X 80 เมตร 8 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านเปร็ต  
2 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
5 โรงเรียนบ้านวัดใน  
6 โรงเรียนบ้านคลองวัง 2  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  
2 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
3 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
4 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
5 โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
6 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
7 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
3 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
4 โรงเรียนบ้านคลองวัง 2  
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
6 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
7 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
***********************************************
 รายการ 208 ประเภท  5 X 80 เมตร 8 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
2 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
3 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1  
4 โรงเรียนบ้านคลองวัง  
5 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 3  
6 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 4  
7 โรงเรียนบ้านเปร็ต  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
3 โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
4 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
6 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
5 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
7 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 3  
8 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 4  
***********************************************
 รายการ 207 ประเภท  5 X 80 เมตร 10 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองเหลง  
2 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501)  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
5 โรงเรียนบ้านคลองวัง 4  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
7 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านวัดใน  
2 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 3  
3 โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
4 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
6 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 4  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองวัง 4  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
6 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2  
7 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 3  
8 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 4  
***********************************************
 รายการ 206 ประเภท  5 X 80 เมตร 10 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านในเพลา  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
3 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
4 โรงเรียนบ้านท่าน้อย  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
6 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
7 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
2 โรงเรียนบ้านเปร็ต  
3 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
4 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
6 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
7 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
5 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
8 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
***********************************************
 รายการ 205 ประเภท  4 X100 เมตร 12 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
2 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
3 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
6 โรงเรียนบ้านคลองวัง 5  
7 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
8 โรงเรียนบ้านเปร็ต  
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
2 โรงเรียนบ้านวัดใน  
3 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
5 โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
6 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองวัง 5  
2 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
5 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1  
6 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
7 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
***********************************************
 รายการ 204 ประเภท  4 X100 เมตร 12 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
2 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1  
3 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
4 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2  
5 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 4  
6 โรงเรียนวัดคีรีวง  
7 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
8 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านเปร็ต  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
4 โรงเรียนบ้านคลองเหลง  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
6 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
7 โรงเรียนบ้านคลองวัง 5  
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2  
5 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
8 โรงเรียนบ้านคลองวัง 5  
***********************************************
 รายการ 203 ประเภท  100 เมตร 16 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นางสาวกมรวรรณ ชูดำ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 5  
2 เด็กหญิงทิฆัมพร อำนักมณี โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
3 นางสาวจีรนันท์ งามสะอาด โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
4 เด็กหญิงนันท์ธิพร จันทร์แก้ว โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
5 นางสาวรจนา เพชรเนาว์ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 7  
6 นางสาวสโรชา รอดสุข โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 6  
7 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วสังข์ โรงเรียนบ้านเปร็ต 3  
8        
***********************************************
 รายการ 202 ประเภท  100 เมตร 16 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นายภนุวัตร พรหมเมศร์ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 1  
2 นายณัฐพล ทองเกตุ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 5  
3 นายโชคดี ศรีเกิด โรงเรียนขนอมพิทยา 3  
4 เด็กชายวชิรวิชญ์ หุ้ยน้ำ โรงเรียนบ้านคลองวัง 4  
6 นายสรวิชญ์ คงประพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
7        
8        
***********************************************
 รายการ 201 ประเภท  60 เมตร 14 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายปวริศ ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
2 ด.ช.ธนากร เกิดพิทักษ์เมฆ โรงเรียนบ้านคลองวัง  
3 เด็กชายกรวิทย์ มาทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
4 ด.ช.ณัสกร คงรอด โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
5 เด็กชายนนท์พันธ์ ขวดแก้ว โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
6 6  
7 เด็กชายจักรินทร์ ทรัพย์บัว โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 5  
8 ด.ช.กิตติธร เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 7  
***********************************************
 รายการ 138 ประเภท  1,500 เมตร 16 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
2 เด็กหญิงเอทินดาอู โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
3 นางสาวสิริยากร บุญช่วย โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
5        
6        
7      
8        
***********************************************
 รายการ 137 ประเภท  1,500 เมตร 16 ปี ชาย
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
2 เด็กชายปวริศ จันทร์ศรี โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
3 เด็กชายนันทนัช พรหมทอง โรงเรียนบ้านคลองวัง 2  
4 อดิเทพ ศรีเสาวงษ์ โรงเรียนขนอมพิทยา 3  
5        
6        
7      
8        
***********************************************
 รายการ 136 ประเภท  4 X100 เมตร ประชาชน หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
4 โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
5 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
6        
7        
8        
***********************************************
 รายการ 135 ประเภท  4 X100 เมตร ประชาชน ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1        
3 โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
4 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
6 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2  
7 กู้ภัยขนอม  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1        
2 โรงเรียนบ้านคลองเหลง  
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
4 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3  
5 KP 1  
6 ศูนย์กีฬาธารทอง  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
2 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3  
3 KP 1  
4 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2  
5 โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
8 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
***********************************************
 รายการ 134 ประเภท  100 เมตร 10 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิง ปภัสสร กองสุข โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
2 ด.ญ.ไอยวรินท์ สุราษฎร์ โรงเรียนบ้านคลองเหลง 4  
3 ด.ญ.กนกวรรณ มณีไวย โรงเรียนวัดคีรีวง  
4 เด็กหญิงอุมาพร คงปลอด โรงเรียนวัดกระดังงา  
5 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ศรีอาด โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 3  
6 ด.ญ.อรงกรณ์ ยอดนุ่ม โรงเรียนบ้านวัดใน  
7 เด็กหญิงปวริศา สังข์โชติ โรงเรียนบ้านเปร็ต 1  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงมัสฤณ เหมทานนท์ โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501)  
2 ด.ญ.ศิรประภา รามจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
3 เด็กหญิงศศธร มั่งมี โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
4 ด.ญ.จิรนันท์ อิวิโส โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
5 เด็กหญิงสวภัทร์ แซ่ด่าน โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
6 เด็กหญิงธนภรณ์ ผิวสลับ โรงเรียนบ้านท่าน้อย  
7 เเด็กหญิงพัดชา เพ็งจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
8        
พวกที่ 3
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 กรนันท์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านในเพลา 2  
2 เด็กหญิงปวริศา พรหมสุววรรค์ โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
3 เด็กหญิงสิริกร มีเดช โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
4 เด็กหญิงสุทธิรัตน์ ดอกแก้ว โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 3  
5 ด.ญ.มนทิรา นาคแก้ว โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
6 เด็กหญิงเกณิกา รูปสะอาด โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ศรีอาด โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 3  
2 เด็กหญิง ปภัสสร กองสุข โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
3 เด็กหญิงสิริกร มีเดช โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
4 เเด็กหญิงพัดชา เพ็งจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
5 เด็กหญิงปวริศา สังข์โชติ โรงเรียนบ้านเปร็ต 1  
6 เด็กหญิงศศธร มั่งมี โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 2  
7 กรนันท์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านในเพลา 2  
8 ด.ญ.ศิรประภา รามจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
***********************************************
 รายการ 133 ประเภท  100 เมตร 10 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.อัครพล กรีดอารมณ์ โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
2 เด็กชายกอบศักดิ์ สุขยฤกษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
3 เด็กชายณัฐวรรธน์ เพชรรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด  
4 ด.ช.สุธนัท จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
5 เด็กชายอภิรักษ์ สุทธิช่วย โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 4  
6 เด็กชายณัฐนนท์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
7 เด็กชายไข่ พม่า โรงเรียนวัดกระดังงา  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช. กิตติศักดิ์ พิณกาญจน์ โรงเรียนวัดคีรีวง  
2 ด.ช.พงพสิน แป้นทอง โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
3 เด็กชายธีรเทพ บุษบรรณ โรงเรียนบ้านเปร็ต 4  
4 ด.ช.นิธิ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1  
5 เด็กชายชัยสิทธิ์ มีคำ โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
6 เด็กชายชลกร บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 2  
7 เด็กชายมาฆะ ทวีพิทักษ์กุล โรงเรียนบ้านท่าจันทน์  
8        
พวกที่ 3
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 กิตติธร เพชรดา โรงเรียนบ้านในเพลา 4  
2 เด็กชายธัชกร ชัยโรจน์ธนกุล โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
3 ด.ช.ภูวิน ติสา โรงเรียนบ้านวัดใน  
4 เด็กชายภานุพงศ์ พม่า โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  
5 เด็กชาย นิธิกร สมเชื้อ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1  
6 ด.ช.ศักรนันท์ ศรีใหม่ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายกอบศักดิ์ สุขยฤกษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
2 เด็กชายณัฐนนท์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
3 ด.ช.นิธิ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1  
4 ด.ช.สุธนัท จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
5 เด็กชาย นิธิกร สมเชื้อ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1  
6 เด็กชายชลกร บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 2  
7 ด.ช.ศักรนันท์ ศรีใหม่ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 2  
8 เด็กชายชัยสิทธิ์ มีคำ โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
***********************************************
 รายการ 132 ประเภท  80 เมตร 12 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงอารียา ศรีถาวร โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
2 เด็กหญิงวริศรา รอดแก้ว โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
3 เด็กหญิงกรกนก ชำนาญพงศ์ โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
4 ด.ญ.จันทรกานต์ เรืองนาม โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
5 ด.ญ.รุ่งนภา ยวงบุญตา โรงเรียนบ้านคลองวัง  
6 เด็กหญิงนิราภร เกื้อสกุล โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  
7 เด็กหญิงสุภาพร สังข์ทอง โรงเรียนบ้านเปร็ต 4  
8 ด.ญ.ปุณยวดี ศรีหาโคตร โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ญ.ธนัชาฎา ขนอม โรงเรียนบ้านวัดใน 2  
2 เด็กหญิง โรซี่ ไดเยอร์ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
3 ด.ญ.อังคณา ประมวลศิลป์ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
4 เด็กหญิงกิติยา แคล่วคล่อง โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
5 ด.ญ.วรรณวิสา ส่งเสริม โรงเรียนบ้านคลองเหลง  
6 ด.ญ.วิราการต์ โพธิจาค โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
7 เด็กหญิงลักษิกา บุญทอง โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  
8 เด็กหญิงชนกานติ์ สร้อยทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กหญิงสุภาพร สังข์ทอง โรงเรียนบ้านเปร็ต 4  
2 เด็กหญิงชนกานติ์ สร้อยทอง โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
3 เด็กหญิงอารียา ศรีถาวร โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 ด.ญ.ธนัชาฎา ขนอม โรงเรียนบ้านวัดใน 2  
5 เด็กหญิงกิติยา แคล่วคล่อง โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
6 ด.ญ.จันทรกานต์ เรืองนาม โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
7 เด็กหญิงวริศรา รอดแก้ว โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
8 เด็กหญิง โรซี่ ไดเยอร์ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
***********************************************
 รายการ 131 ประเภท  80 เมตร 12 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.รัฐภูมิ หนูขัน โรงเรียนบ้านแขวงเภา 4  
2 ด.ช.ธนศักดิ์ เหมทานนท์ โรงเรียนบ้านวัดใน  
3 ด.ช.กิตติชัย ดอกสาระภี โรงเรียนบ้านคลองวัง 3  
4 ด.ช.วีรศักดิ์ กะลาศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
5 ด.ช.กิตตินันท์ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
6 เด็กชายศุภชัย เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  
7 เด็กชายชนาธิป หอยโชติ โรงเรียนบ้านในเพลา  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด็กชายภูมิใจ เขียนวิชัย โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
2 เด็กชายวัชรเกียรติ พุทธิพงษ์ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
3 ด.ช.ณัฐพล แก้วดวง โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
4 ด.ช. จัตตุพร โสมคง โรงเรียนวัดคีรีวง 4  
5 เด็กชายชิษณุพงษ์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
6 เด็กชายจีรทีปต์ เศษบุปผา โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
8        
พวกที่ 3
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 เด้กชายอัครพล วิชัยดิษฐ โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
2 เด็กชาย วัชระพงษ์ ไชยชาญ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
3 เด็กชายกมลทรรศน์ ทองนุ่ม โรงเรียนบ้านเปร็ต  
4 ด.ช.กษิดิ์เดช เพ็ชรศรี โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1  
5 เด็กชายจักรรินทร์ เสวกวัง โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 4  
6  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 ด.ช.กิตติชัย ดอกสาระภี โรงเรียนบ้านคลองวัง 3  
2 ด.ช.กิตตินันท์ ใจสนุก โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
3 ด.ช.วีรศักดิ์ กะลาศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 เด็กชายวัชรเกียรติ พุทธิพงษ์ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
5 ด.ช.กษิดิ์เดช เพ็ชรศรี โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 1  
6 เด็กชาย วัชระพงษ์ ไชยชาญ โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
7 เด็กชายชิษณุพงษ์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
8 ด.ช. จัตตุพร โสมคง โรงเรียนวัดคีรีวง 4  
***********************************************
 รายการ 130 ประเภท  4 X100 เมตร 14 ปี หญิง
รอบ  ชิงชนะเลิศ(ยืนยันผลแล้ว)
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 3  
4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2  
6 โรงเรียนขนอมพิทยา 1  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 4  
8        
***********************************************
 รายการ 129 ประเภท  4 X100 เมตร 14 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
2 โรงเรียนบ้านเปร็ต  
3 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3  
4 โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
6        
7        
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านแขวงเภา 4  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
3 โรงเรียนบ้านคลองวัง 2  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
6        
7        
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านแขวงเภา 4  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3  
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1  
4 โรงเรียนบ้านคลองวัง 2  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
6 โรงเรียนขนอมพิทยา 2  
7 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 3  
8 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
***********************************************
 รายการ 128 ประเภท  5 X 80 เมตร 12 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2  
2 โรงเรียนบ้านคลองเหลง  
3 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
4 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
5 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
6 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
7 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
8 โรงเรียนบ้านคลองวัง  
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 5  
3 โรงเรียนบ้านวัดใน 4  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
6 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
7 โรงเรียนบ้านเปร็ต  
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านวัดใน 4  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
6 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2  
7 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
8 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 5  
***********************************************
 รายการ 127 ประเภท  5 X 80 เมตร 12 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
2 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1  
3 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
4 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
5 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 4  
6 โรงเรียนบ้านเปร็ต  
7 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
3 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
4 โรงเรียนบ้านคลองวัง  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
6 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 4  
7 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 4  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
5 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1  
6 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
7 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
8 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 4  
***********************************************
 รายการ 126 ประเภท  4 X100 เมตร 10 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
2 โรงเรียนบ้านคลองวัง  
3 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
4 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
5 โรงเรียนบ้านเปร็ต  
6 โรงเรียนบ้านท่าน้อย  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
8 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
2 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
3 โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
4 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  
6 โรงเรียนบ้านวัดใน  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
8 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 4  
2 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
5 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
6 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
7 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 3  
8 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 4  
***********************************************
 รายการ 125 ประเภท  4 X100 เมตร 10 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านเปร็ต 4  
2 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
3 โรงเรียนวัดคีรีวง  
4 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3  
6 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
7        
8        
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
2 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
3 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
4 โรงเรียนบ้านในเพลา  
5 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 4  
6 โรงเรียนบ้านวัดใน  
7        
8        
พวกที่ 3
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1  
2 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 4  
3 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 3  
4 โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
7        
8        
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 3  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
3 โรงเรียนบ้านคลองวัง 1  
4 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1  
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
6 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 2  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 2  
8 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ 3  
***********************************************
 รายการ 124 ประเภท  4 X 50 เมตร 8 ปี หญิง
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านเปร็ต  
2 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
3 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
4 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  
5 โรงเรียนบ้านคลองวัง  
6 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  
8 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
2 โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
3 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
4 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
5 โรงเรียนบ้านวัดใน 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนบ้านวัดใน 4  
2 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3  
3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 1  
4 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 2  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1  
6 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2  
7 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 3  
8 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 4  
***********************************************
 รายการ 123 ประเภท  4 X 50 เมตร 8 ปี ชาย
รอบ  คัดเลือก(ยืนยันผลแล้ว)
พวกที่ 1
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501) 1  
2 โรงเรียนบ้านวัดใน 3  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  
4 โรงเรียนบ้านแขวงเภา  
5 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  
6 โรงเรียนบ้านในเพลา 2  
7 โรงเรียนบ้านควนทองประชาอุทิศ  
8 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 4  
พวกที่ 2
ช่องวิ่ง ชื่อนักกรีฑา หน่วยกิฬา ผล สถิติ
1 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 3  
2 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 5  
3 โรงเรียนบ้านเปร็ต  
4 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 1  
5 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองวัง  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 2  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง